Credos familjehem

Credo samarbetar med familjehem som finns i hela landet, såväl på landsbygden som i staden. Många familjer har lång erfarenhet av att ta emot barn, ungdomar eller vuxna. Några har barn som bor hemma och en del har barn som flyttat hemifrån. I vissa familjer är de vuxna hemma på heltid med egen verksamhet och i andra familjer arbetar den/de vuxna utanför hemmet. Alla familjer har gemensamt att de har ett stort känslomässigt överskott och en förmåga att engagera sig i det barn/den ungdom/den vuxna som de tar emot i sitt hem.

Alla familjer utreds enligt beprövade och etablerade tillvägagångssätt, t ex med Kälvestenmetoden och lämnar årligen utdrag ur belastningsregistret.

Vill du bli familjehem?

Som familjehem kan du bo i hus eller lägenhet, leva ensam eller i en parrelation. Du kan ha egna hemmavarande barn eller barn som flyttat hemifrån. Din ålder har ingen större betydelse. Det väsentliga är att ditt hem är stabilt och att du har intresse av att ge barnet/ungdomen/den vuxna personen omsorg, känslomässigt engagemang och förutsättningar att så småningom få ett gott vuxenliv.

Vilket stöd får jag som familjehem?

Alla nya familjehem erbjuds utbildning i samband med att ett barn/en ungdom/en vuxen placeras. Därefter får du som familjehem regelbunden utbildning och kontinuerlig handledning. Du har kontakt med din egen familjehemskonsulent. Konsulenten hjälper dig med de eventuella problem som kan uppstå i samband med en placering. Det kan till exempel gälla hur du som familjehem ska hantera ett visst beteende hos ett barn eller vuxen eller frågor som rör den placerades kulturella bakgrund etc. Konsulentens handledning kan också ha fokus på hur ni i familjen ska samverka för att nå målet med placeringen.

Credos familjehemskonsulenter har gedigen utbildning och mångårig erfarenhet av att ge stöd och handledning. Konsulenterna besöker dig regelbundet och finns till hands dygnet runt.

Att vara familjehem åt Credo är ett utvecklande och givande uppdrag.

Som familjehem kan Du alltid, dygnet runt, ringa till Credos beredskapstelefon. Där svarar alltid en av Credos konsulenter och kan ge Dig stöd och vägledning. Telefon numret till beredskapstelefonen är 0760 51 86 44

Vill du ta emot en vuxen person i ditt hem?

Att som familj ta emot en vuxen person i sitt hem kan kännas mer osäkert och ovant än att ta emot ett barn eller en ungdom. Vuxna som får bistånd från socialtjänsten med placering i familjehem har ofta en beroendeproblematik och en lång frånvaro från arbetsmarknaden. När du tar emot en vuxen så vet du att den som kommer till dig och din familj själv har önskat att komma till ett familjehem och är motiverad att arbeta med sina svårigheter.

Hos Stiftelsen Credo får du som tar emot en vuxen, förutom handledning och stöd av Stiftelsen Credos konsulenter, också en mentor i form av ett familjehem som har lång och positiv erfarenhet av att ta emot placeringar av vuxna i sin familj. Detta familjehem kommer du att ha som ett bollplank, någon som du kan fråga om råd och stöd i det som du funderar på. Det känns ofta skönt att kunna kontakta någon som är och har varit i samma situation!

Hur gör jag för att bli familjehem?

Ring oss på Credo eller maila oss på info@credo.se, så kontaktar en konsulent dig. Ofta börjar vi med att besöka dig i hemmet. Om vi båda vill fortsätta kontakten så ber vid dig att fylla i ett frågeformulär för blivande familjehem. Formuläret är utarbetat av Socialstyrelsen och heter BRAfam. Du behöver också begära ut utdrag från olika myndighetsregister: polisen, Försäkringskassan, socialregistret samt utdrag från Kronofogden. Vi behöver också namn på personer som du vill referera till – referenser. Sammanfattningsvis utreder Credo enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Nästa steg är att konsulenten du haft kontakt med gör en djupintervju. Då ett barn eller en ungdom ska placeras använder Credo en djupintervju som bygger på Kälvestenmodellen. Materialet har utvecklats och fått flera frågor som är kopplade till anknytning, mentalisering och affektteori. Vi kan också använda IAS – intervju om anknytningsstil. På tidigare utredda familjehem görs en bedömning om det är tillräckligt med en tilläggsutredning. Vid behov görs en ny djupintervju.

Under hela processen samtalar vi regelbundet om dina frågor och eventuella funderingar för att du ska känna dig trygg och bekväm. Självklart kan du avbryta processen när du vill.

När får jag en placering?

Arbetet med att matcha ett barn, en ungdom eller en vuxen med dig som familjehem är avgörande för om en placering utvecklas väl eller inte. Det är viktigt att du har tålamod att invänta en förfrågan om en placering som passar hos just dig/er.

Dina kontakter med socialtjänsten

Det är socialnämnden i den placerades hemkommun som formellt godkänner dig som familjehem och som har det formella vårdansvaret för den placerade. Det gäller även för en placering i ett familjehem som tillhandahållits av Credo. Det är också socialnämndens ansvar att upprätta en vårdplan för den placerade. Planen beskriver övergripande vad som ska uppnås med placeringen. Socialnämnden ansvarar också för att upprätta en genomförandeplan. Den planen är mer konkret och beskriver hur du som familjehem ska arbeta med och stödja den placerade.

Innan någon flyttar in hos dig upprättas ett avtal mellan dig och den socialtjänst som handlägger placeringen. Du ingår också ett avtal med Credo om det stöd och den handledning som du får under placeringstiden. I samma avtal regleras också ekonomiska och andra villkor. Credo är också en part i samarbetet med socialtjänsten.

Ekonomisk ersättning

Du får ett arvode som bestäms i förhållande till den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet överstiger normalt de rekommendationer som ges av Sveriges Kommuner och Landsting. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Det innefattar dock inte semesterersättning och avsättning till tjänstepension. Du har rätt till tillfällig föräldrapenning. Att vara familjehem är ett arvoderat uppdrag, vilket innebär att du inte är anställd av Credo.

Förutom arvode utgår en skattefri omkostnadsersättning.

 

Kontakta oss

  • info@credo.se

  • 08-402 54 70

  • Besöksadress:
   Kammakargatan 66
   111 24 Stockholm

  • Postadress:
   Västmannagatan 10
   111 24 Stockholm

  • Adress Lund:
   Råbylunds Gård
   Prästavägen 12
   224 78 Lund