Aktuellt


En av Credos familjehemsföräldrar har gästat Sveriges Radio!
Sveriges Radio har intervjuat en av Credos arabisktalande familjehemsföräldrar gällande rollen som familjehemsförälder. Intervjun har gjorts på Sveriges Radios program Arabisk Talkshow och hållits på arabiska.

Programmet där familjehemsföräldern medverkar sänds i Sveriges Radio/News in Other Languages, fredag den 17 augusti 2018 klockan 16.30 (med repris tisdag 21 augusti samma tid). Själva radiosändningen i Sveriges Radio hittar du i kanalen P6 på frekvensen 89.6.
Talkshowen görs även som en podcast och den kan Du lyssna till närsomhelst bland annat på hemsidan, på iTunes eller via appen Sveriges Radio Play. Fast det är inte förrän efter det sänts i radion som man kan höra det där, dvs ca 17.00.
Är Du intresserad av att lyssna? Klicka på länkarna:
Hemsidan

iTunes
Skriv in Arabisk Talkhshow eller Arabisk Talkshow, Talkshow بالعربي i sökrutan så får du upp en sida med olika avsnitt. På den sidan ligger inte alla avsnitt, men om Du klickar på bilden av Rowa nere till vänster, då kommer Du till en sida där alla program finns att lyssna till.

Appen Sveriges Radio Play

Trevlig lyssning!


Behandling av personuppgifter på Stiftelsen Credo
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har vi uppdaterat vår säkerhetspolicy för att ni ska kunna känna er trygga med hur vi hanterar era person- och företagsuppgifter. Ni har rätt att få information om hur vi hanterar era uppgifter och även rätten att få era uppgifter ändrade eller raderade.

Vill ni läsa vår personuppgiftspolicy? Klicka här! Har du några frågor efter att ha läst policyn – kontakta gärna oss antingen via mail: info@credo.se eller via telefon på 08-402 54 70.


Ny rapport från Statens beredning för medicins och social utvärdering (SBU) gällande tandhälsan hos barn och unga placerade i familjehem.
Barn och unga som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har betydligt mer fysiska som psykiska hälsoproblem än andra jämnåriga. De har också ett större behov av både tandvård och hälso- och sjukvård. En praxisundersökning som SBU genomfört visar att en del kommuner har rutiner för att säkra att hälsa och tandhälsa undersöks hos den här gruppen utsatta unga. Men enkäten visar också att det är få kommuner som lyckas fullfölja sina åtaganden. Läs SBU:s rapport i sin helhet – Klicka här!


Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter har trätt i kraft den 1 april 2018.
De innebär i korthet:
– Reglerna gäller för de tillståndspliktiga verksamheterna enligt 7 kap. 1 § punkt 5 socialtjänstlagen (2001:453), se även 1 § i föreskrifterna ang. tillämpningsområdet. Det kan alltså finnas verksamheter som inte omfattas av regelverket, t.ex. verksamheter som enbart lämnar stöd till hem som tar emot vuxna personer.
– Föreskrifterna reglerar främst kompetensen för de som rekryterar familjehem/jourhem och lämnar stöd/handledning till sådana hem. Personalen ska ha relevant högskoleutbildning, relevant erfarenhet samt personlig lämplighet. Personal som lämnar stöd och handledning bör enligt det allmänna rådet ha en högskolutbildning på minst 180 hp med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
– Verksamheterna ska enligt föreskrifterna anpassa tillgången till personal så att det matchar hemmens behov av stöd och vilka/hur många uppdrag verksamheten har.

För att läsa föreskrifterna i sin helhet – Klicka här!


Den första mars år 2017 beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017. Klicka här och läs mer om tillståndsplikten på Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) hemsida.
Stiftelsen Credo erhöll tillståndet från IVO i januari 2018!Stiftelsen Credos kvalitetscertifiering av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) blev klar år 2017! Certifieringen innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling inom områdena Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning, Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen samt Stödprocesser – god kompetens. Läs mer om kvalitetssäkringsprocessen på RFFs hemsida.


Eva-Lena Edholm


Den 28 september 2017 anordnade Credo en mycket uppskattad frukostföreläsning på kontoret i Stockholm. Föreläsningen riktade sig till socialsekreterare och enhetschefer i Stockholms län och föreläsare var Eva-Lena Edholm. Hon har en magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot familjehemsvård och är familjehandledarutbildad. Eva-Lena är en eftertraktad föreläsare inom området familjehemsvård och anknytning. Temat på föreläsningen var Anknytning är så mycket mer än den klassiska anknytningsteorin – En föreläsning om omognad och separation.

En intresserad publik!Helgen 23–24 september 2017 anordnande Stiftelsen Credo en utbildningshelg för alla familjehem. Utbildningsdagarna var förlagda till Margretetorps Gästgifvaregård i Hjärnarp utanför Ängelholm.
Målsättningen med helgen var att ge familjehemmen ny kunskap som är användbar i uppdraget som familjehem, men också att Stiftelsen Credo vill visa uppskattning för det fantastiska insatser som familjehemmen gör.
Två representanter för Stiftelsen Credos styrelse deltog under utbildningshelgen: vice ordförande Eva Gillström och ledamot Karin Andersson som också representerar familjehemmen.
Under lördagen föreläste psykolog Axel Havelius (se gärna Axels hemsida). Han ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med att utveckla metoder inom förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Nätverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov-Elven som skrivit flera böcker i ämnet. Axel berättade om hur man kan bemöta människor i svåra situationer och i svåra känslolägen på ett konstruktivt och bekräftande sätt.

Axel Havelius

Under söndagen föreläste Madeleine Magnusson om Mindfulness. Madeleine har lång erfarenhet och djup kunskap om mindfulness och yoga (se gärna Madeleines hemsida). Föreläsningen innehöll flera praktiska övningar för publiken.

Verksamhetschef Maria Åberg får en kram!


För närvarande pågår familjehemsutbildningen Ett hem att växa i på Credos kontor i Lund. Det första utbildningstillfället av flera har hållits den 11 april 2017. Då behandlades avsnitt 1 och 2 i Socialstyrelsens utbildningspaket Ett hem att växa i – familjehemmets bok. Avsnitten handlar om “Familjehemsvården och barnen” och “Ett uppdrag för samverkan med barnen i fokus”.


Credos medarbetare deltog vid the International Foster Care Organisation´s (IFCO) världskonferens “Setting Sail from a Safe Port” på Malta i november 2017. IFCO är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja familjehemsvård globalt genom bland annat konferenser, konsultation, nätverkande och andra former av erfarenhetsutbyte internationellt. För att läsa mer om konferensen och dess innehåll, klicka här. För mer information om IFCO, klicka här.


Konkurrensverket fick i oktober 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem (konsulentstödda verksamheter). Uppdraget omfattar såväl offentligt som enskilt drivna verksamheter. Regeringsuppdraget utmynnade i slutrapporten Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga (Rapport 2017:8) i juni 2017. Den sista delen av rapporten (sid. 140-167) behandlar konsulentstödda familjehemsverksamheter och omfattar därmed marknads- och konkurrensförhållandena för Stiftelsen Credo. Rapporten presenteras vid ett webbseminarium som kan ses här. Förhållandena för konsulentstödda familjehemsverksamheter presenteras drygt 22 minuter in i seminariet.


Migrationsverket har beslutat om nya ersättningsnivåer till kommunerna. Detta innebär att många kommuner omprövar sina ersättningsnivåer avseende arvode och omkostnadsersättning till de familjehem som har ett barn placerat som har varit i eller är i asylprocess. Se pdf.


Mikael Rask, docent i vårdvetenskap, har skrivit forskningsrapporten Handlingar och kvalitet i familjehemsvård för vuxna som publicerades under 2016. Rapporten är framtagen på initiativ av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF). Stiftelsen Credo har bidragit ekonomiskt till rapportens framtagande samt givit Mikael Rask möjlighet att intervjua människor som varit placerade i familjehemsvård genom Stiftelsen Credo. Se vidare under Forskning.