Aktuellt


Den första mars år 2017 beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017. Klicka här och läs mer om tillståndsplikten på Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) hemsida.
Vi har nu glädjen att meddela att Stiftelsen Credo i januari 2018 erhöll tillståndet från IVO!Stiftelsen Credos kvalitetscertifiering av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) blev klar år 2017! Certifieringen innebär en kvalitetskontroll av verksamheten som möjliggör en kvalitetsutveckling inom områdena Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning, Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen samt Stödprocesser – god kompetens. Läs mer om kvalitetssäkringsprocessen på RFFs hemsida.


Eva-Lena Edholm


Den 28 september 2017 anordnade Credo en mycket uppskattad frukostföreläsning på kontoret i Stockholm. Föreläsningen riktade sig till socialsekreterare och enhetschefer i Stockholms län och föreläsare var Eva-Lena Edholm. Hon har en magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot familjehemsvård och är familjehandledarutbildad. Eva-Lena är en eftertraktad föreläsare inom området familjehemsvård och anknytning. Temat på föreläsningen var Anknytning är så mycket mer än den klassiska anknytningsteorin – En föreläsning om omognad och separation.

En intresserad publik!Helgen 23–24 september 2017 anordnande Stiftelsen Credo en utbildningshelg för alla familjehem. Utbildningsdagarna var förlagda till Margretetorps Gästgifvaregård i Hjärnarp utanför Ängelholm.
Målsättningen med helgen var att ge familjehemmen ny kunskap som är användbar i uppdraget som familjehem, men också att Stiftelsen Credo vill visa uppskattning för det fantastiska insatser som familjehemmen gör.
Två representanter för Stiftelsen Credos styrelse deltog under utbildningshelgen: vice ordförande Eva Gillström och ledamot Karin Andersson som också representerar familjehemmen.
Under lördagen föreläste psykolog Axel Havelius (se gärna Axels hemsida). Han ingår i det nationella nätverk för psykologer som arbetar med att utveckla metoder inom förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Nätverket bildades 2011 och initierades av Bo Hejlskov-Elven som skrivit flera böcker i ämnet. Axel berättade om hur man kan bemöta människor i svåra situationer och i svåra känslolägen på ett konstruktivt och bekräftande sätt.

Axel Havelius

Under söndagen föreläste Madeleine Magnusson om Mindfulness. Madeleine har lång erfarenhet och djup kunskap om mindfulness och yoga (se gärna Madeleines hemsida). Föreläsningen innehöll flera praktiska övningar för publiken.

Verksamhetschef Maria Åberg får en kram!


För närvarande pågår familjehemsutbildningen Ett hem att växa i på Credos kontor i Lund. Det första utbildningstillfället av flera har hållits den 11 april 2017. Då behandlades avsnitt 1 och 2 i Socialstyrelsens utbildningspaket Ett hem att växa i – familjehemmets bok. Avsnitten handlar om “Familjehemsvården och barnen” och “Ett uppdrag för samverkan med barnen i fokus”.


Credos medarbetare deltog vid the International Foster Care Organisation´s (IFCO) världskonferens “Setting Sail from a Safe Port” på Malta i november 2017. IFCO är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja familjehemsvård globalt genom bland annat konferenser, konsultation, nätverkande och andra former av erfarenhetsutbyte internationellt. För att läsa mer om konferensen och dess innehåll, klicka här. För mer information om IFCO, klicka här.


Konkurrensverket fick i oktober 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem (konsulentstödda verksamheter). Uppdraget omfattar såväl offentligt som enskilt drivna verksamheter. Regeringsuppdraget utmynnade i slutrapporten Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga (Rapport 2017:8) i juni 2017. Den sista delen av rapporten (sid. 140-167) behandlar konsulentstödda familjehemsverksamheter och omfattar därmed marknads- och konkurrensförhållandena för Stiftelsen Credo. Rapporten presenteras vid ett webbseminarium som kan ses här. Förhållandena för konsulentstödda familjehemsverksamheter presenteras drygt 22 minuter in i seminariet.


Migrationsverket har beslutat om nya ersättningsnivåer till kommunerna. Detta innebär att många kommuner omprövar sina ersättningsnivåer avseende arvode och omkostnadsersättning till de familjehem som har ett barn placerat som har varit i eller är i asylprocess. Se pdf.


Mikael Rask, docent i vårdvetenskap, har skrivit forskningsrapporten Handlingar och kvalitet i familjehemsvård för vuxna som publicerades under 2016. Rapporten är framtagen på initiativ av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF). Stiftelsen Credo har bidragit ekonomiskt till rapportens framtagande samt givit Mikael Rask möjlighet att intervjua människor som varit placerade i familjehemsvård genom Stiftelsen Credo. Se vidare under Forskning.